21 Kasım 2007 Çarşamba

TÜZÜK ÖRNEĞİ

SAĞLIK HAKKI VE HASTA HAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE- 1) Derneğin adı ". . . . . . . . . Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Derneği" dir. Kısa adı ..SAHHAD' dir. Merkezi .......’dir. Dernek, yasal düzenlemelere uygun olarak şube açabilir.
DERNEĞİN AMACI, HİZMET KONULARI VE FAALİYET ALANI
MADDE- 2) Derneğin amaçları:
I-Türkiye’de sağlık hakkının gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi, herkesin ulaşılabilir, sürekli, nitelikli, eşit ve bedelsiz sağlık hizmetine ulaşması için yasal her türlü faaliyette bulunmak
II-Tıbbi etik, uluslararası belgeler ve standartlar ile belirlenmiş bulunan hasta ve hasta yakınlarının haklarının toplumda tanınması, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karsısında hasta ve hasta yakınlarını kendisini koruyabilecek girişimlerde bulunmalarının ve birbirleriyle dayanışmalarının geliştirilmesi ve desteklenmesidir.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE- 3)
Dernek, ikinci maddedeki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
a. Sağlıklı yaşam hakkının herhangi bir şarta tabi kılınmaksızın gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yer alan engellerin ve yanlış uygulamaların kaldırılması/sonlandırılması için her türlü faaliyet ve etkinlikte bulunur,
b. Bireylerin, sağlık hakkı ve bunun gerekleri hakkında bilgi ve birimlerini arttırıcı etkinliklerde bulunur,
c. Sağlık hakkı ve hasta hakları ile ilgili politikaların oluşumunda, sağlıklı yaşam hakkını ve hasta haklarının gereklerini gözeten uygulama ve düzenlemelerin yapılması için faaliyette bulunarak etkili olur,
d. Sağlıkla ilgili faaliyet gösteren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli izleme, gözlem ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak ve bu hizmet için gerekli yapılanmayı oluşturur,
e. Sağlık hakkının gerektirdiği sağlık hizmetlerine ulaşmak ve yararlanmak için, sağlığı bozucu etkenlerin ortan kaldırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin doğru bir şekilde organizasyonu amacıyla faaliyette bulunur,
f. Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir şekilde organize edilmesi, bu bağlamda yasal ve idari düzenlemelerin yapılması ile, sağlık hizmetlerini fiili olarak ulaşımın sağlanması için yasal her türlü etkinlikte bulunur,
g. Tıbbi hizmetlerin dışında, sağlıklı yaşama hakkının bütünleyicisi diğer unsurlarla ilgili her türlü faaliyeti tek başına veya diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütür,
h. Sağlık hakkının ihlal edildiği somut durumlara yönelik olarak hukuksal ve sosyal yönlerden mücadele vermek, bu yönde kamuoyu oluşturmak, bu tür faaliyetleri organize eder,
ı. Sağlık hizmetinden yararlanan hasta ve hasta yakınlarını haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, bu konuda hasta ve hasta yakınlarını esas alarak toplumu eğitici çalışmalar yapar,
i. Hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde resmi ve özel kuruluşlar ile is birliği yapar,
j. Hasta ve hasta yakınlarını, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilen, korunması için örgütlü çalışmanın gereğine inanan, bu inanç etrafında çaba gösteren insanlar olarak örgütler,
k. Devletin ve siyasi otoritenin sağlık, politika ve uygulamaları ile ilgili olarak ilgilileri ve kamuoyunu uyarıcı çalışmalar yapar,
l. Konu ile ilgili bilimsel ve sosyal amaçlı araştırmalar yapar, yaptırır, yapanlara katkıda bulunur ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasını sağlar,
m. Görüntülü ve yazılı basından yararlanmak, gerekli yayınlara destek olur, katkıda bulunur veya bizzat yapar,
n. İkametgahı, amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve/veya her türlü tadilatı, inşaatı yaptırabilir.
o. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve benzeri diğer gösteri ve etkinlikleri düzenleyebilir. Benzer amaçlı kuruluşların çalışmalarını imkânları nispetinde maddî ve manevî olarak destekleyebilir. Ayrıca derneğin maddî ihtiyaçlarının çözümü amacı ile balo, konser, yemek, çay ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir.
ö. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın aracılığı ile yayınlayabilir.
p. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için kurs ve sertifika programı gibi eğitim etkinliklerinde bulunabilir.
r. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyacı olan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
s. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu e ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
ş. Tüzükte belirtilen bu çalışma konuları ve biçimleri sınırlayıcı olmayıp, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer ve çalışmalarda bulunabilir.
t. Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü sağlık hakkı ile hasta ve yakınlarının hakları ile ilgili alanlarda yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yürütebilir, maddi ve manevi olarak yardımlaşabilir.
u. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE- 4)
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üye giriş formunu doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.
Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.
ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE- 5)
Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, derneğin amaçlarına, tüzük ve yönetmelikler ile sair her türlü yasal düzenlemeye aykırı davrananlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulunun kararı ile son verilebilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE- 6)
Derneğin organları şunlardır:
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetleme Kurulu.
GENEL KURUL
MADDE- 7)
Genel Kurul, dernek asıl üyeleri ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE- 8)
Toplantı yeri esas olarak dernek merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak yönetim kurulu genel kurulun başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Genel Kurul üç yılda bir en geç Aralık ayının ikinci pazar günü ya da yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği daha önceki bir tarihte ve yerde olağan olarak toplanır. Olağan Toplantı üyelerin salt çoğunluğu halinde yapılır. Salt çoğunluk olmadığı durumda bir hafta sonra çoğunluk şartı aranmaksızın dernek merkezinde Genel Kurul gerçekleştirilir.
Ancak, yönetimce denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyeler ile şube doğal ve seçimlik delegelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
TOPLANTIYA DAVET İLAN
MADDE- 9)
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI USULÜ
MADDE- 10)
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURUL TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI
MADDE- 11)
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylamalar kaideten iş'ari usulle yapılır. Ancak organların seçimine dair oylama gizli oyla yapılır.
YÖNETİM KURULU
MADDE- 12)
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.
YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ
MADDE- 13)
Yönetim Kurulu asıl üyeleri; Genel Kurul tarafından Liste Usulü ile oylanarak Dernek üyeleri arasından seçilir.
Aynı toplantıda ayrıca yine Liste Usulü ile üç yedek üye daha seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle, görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirler.
Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifa, özür, üst üste meşru mazereti olmadan dört Yönetim Kururlu toplantısına katılmamak suretiyle Yönetim Kururlu üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliğinin düşmesi, dernekten çıkarılma gibi sebeplerle boşalması halinde yedek üye listesindeki ilk yedek üye, asil üye olarak Yönetim Kurulu üyeliğini ifa eder.
Yönetim Kurulu üç yıl için seçilir.
Dernek Yönetim Kurulu üyeleri en çok iki dönem üst üste seçilebilirler. Daha önceki dönemlerde iki kez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan üyeler aradan bir dönem geçtikten sonra yeniden seçilebilirler. Bir kişinin dernek başkanlığı iki dönemi sürekli olmak üzere en çok üç dönem söz konusu olabilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı meydana gelen boşalmalar olursa, yerine yedek üyelerden listedeki sırasına göre üç gün içinde yönetim kuruluna çağrılması zorunludur.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE- 14)
Yönetim Kurulu, başkanın veya özrü halinde başkan yardımcısının davet ve başkanlığında her ay en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu’nca aksine bir karar alınmadıkça, toplantılar tüm üyelerin katılımına açıktır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3'nün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Olağan toplantıların dışında, Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir, toplantılarında görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir.
Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır ve çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kararlar tasdikli karar defterine geçirilir. Muhalif üyeler, arzu etmeleri halinde muhalefet şerhlerinin yazılmasını başkandan talep edebilirler. Kararlar katılan üyelerce imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE- 15)
Yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde ve aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil ve ilzam etmek.
b) Derneği yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yönetmek.
c) Derneğin mamelekini Genel Kurul'dan aldığı direktifler doğrultusunda idare etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, sarf ve istihlak etmek.
d) Genel Kurul gündemi hazırlamak, olağan veya olağanüstü Genel Kurulu toplantıları için davette bulunmak, ilan etmek.
e) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
f) Dernek bütçesini, çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak.
g) Üye Kayıt Defteri,Karar Defteri, Bütçe Kesin Hesap Defteri, Bilanço Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri ile gerekli diğer defter ve kayıtları tutmak, saklamak, bunları onaylamak.
h) Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek.
i) Dernek için personel istihdam etmek, işten çıkarmak, personelin görev ve yetkilerini belirlemek, tesis ve lokal açmak.
j) Şube açılması hususundaki talepleri karara bağlamak, şubeler açmak, şubeleri denetlemek, şube organlarını görevden almak.
k) Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen diğer işleri yapmak.
l) Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin işlerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin geçici olarak dondurulması, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası vermek
m) Muhtelif konu ve sayıda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar vermek.
DENETLEME KURULU
MADDE- 16)
Denetleme kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetlemekle yükümlü organdır.
DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ
MADDE- 17)
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Dernek üyeleri arasından, liste usulü ile oylanarak seçilir. Denetleme Kurulu iki yıl için seçilir. Yeniden seçilmek olanaklıdır.
Denetleme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üye listesindeki ilk isim, asil üye olarak Denetleme Kurulu üyeliği görevini sürdürür.
DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE- 18)
Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
ÇALIŞMA KOMİSYONLARI
MADDE- 19)
Yönetim Kurulu tarafından gerek görülen konu ve sayıda araştırma ve çalışma yapmak ve gerektiğinde çalışmasına ilişkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, dernek üyeleri veya üye olmayan uzman ve kişilerden oluşan Çalışma Komisyonları kurulabilir.
Komisyonların çalışma süresi ve bütçelerini Yönetim Kurulu tayin ve takdir eder. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde sürenin bitimini beklemeden Çalışma Komisyonunun görevine son verip komisyonu lağvedebilir.
ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU
MADDE- 20)
Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.
İl sınırları içinde şube kurulmasına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim Kurulunun şube açma kararı almasından sonra tüm iş işlemlerin yapılması için, şube açılacak yerlerde ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını,doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğe bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
Bir şubenin kurulması halinde,
Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu,
Genel Kurul, Kongre adını alır.
ŞUBELERİN TEMSİLİ
MADDE- 21)
Şubeler, Kongrede seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 20 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Kongreye katılma hakkına sahiptir.
Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez- şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu'nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.
ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE- 22)
Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla üç yılda bir en geç eylül ayının ikinci pazar günü olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeler çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurul ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az bir ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve merkez yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar.
b)Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçim, görev ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
c)Denetleme Kurulu: Şube genel kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur. Seçim, görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE- 23)
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri :Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.bu defterin şekli yönetmelikte belirtilen şekil ve ebatlarda olması gerekir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Yevmiye defteri
2) Büyük defter
3) Envanter defteri ile (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler tutulur.
Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
GELİR VE GİDERDE USUL
MADDE- 24)
Dernek gelirleri, dernekler kanunu ve dernekler yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere göre bastırılacak belgelerle toplanır.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin tespiti ile yetkili kişilere verilecek yetki belgeleri yönetmelikte belirtilen esaslara tabidir. Yetki belgesiz bağış kabulü ve üye aidatı toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.
Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.
Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az beş yıl süre ile saklanması zorunludur.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE- 25)
Derneğin gelir kaynakları;
1) Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak 10 YTL. aidat olarak da ayda 1 YTL. ödenti alınır. Ödentiler aylık tahsil edilebildiği gibi yıllık olarak da toptan tahsil edilebilir. Ödentileri artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Giriş ve üyelik ödentilerindeki artış hiç bir zaman asgari ücret artış oranının üzerinde olamaz.
2) Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,
3) Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,
4) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.
5) Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,
7) Dernek, amacına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir.
8) Yasal gerekliliklere uygun her türlü diğer gelirler.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE- 26)
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yar almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için kayıtlı üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ise toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 ünün kabul oyudur. Tüzük değişikliğinin tescili dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
MADDE- 27)
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilince yedi gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için tasfiye kurulu oluşturulur. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, fesih kararının alındığı genel kurulca belirlenen ve aynı konuda kurulmuş bulunan üyesi en çok olan ve o sırada aktif olarak faaliyetini sürdüren bir derneğe devredilir.
Fesh edilen derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu saklamakla görevlidir. Bu görev yönetim kurulu adına görevlendirilen bir üyeye de verilebilir. Defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.
SON HÜKÜMLER
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE- 28)
Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE- 29)
Kurucu üyelerin tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve Yürürlük maddesi dahil 29 asıl ve 1 geçici maddeden oluşan işbu tüzük, Dernekler İl Müdürlüğü'ne kuruluş başvurusu ile bildirimin yapılması ile yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek, dernek adına yapılacak yazışmaları kabul edecek geçici yönetim kuruluna aşağıdaki kişiler getirilmiştir.
ADI SOYADI : GÖREV UNVANI :

3 yorum:

ibo021 dedi ki...

Böylesine Güzel ve Anlamlı bir oluşumun içinde bulunmayı çok isterdim. Oluşumun ileriki safalarında Adanada bir şubenizi açmak isterim.(tabi izniniz olursa) başarınızın devamını dilerim.

Zeynel A. KAPLAN dedi ki...

şube senin ... olsun saol

Mustafa Sütlaş dedi ki...

Sevgili Zeynel merhaba,
Eline sağlık hazırladığın blogları yeni gördüm. Keşke daha önce haber verseydin de duyursaydık. ayrıca webe de linklerini koyacağım.
kolay gelsin.
sevgiler
mustafa sütlaş